World Vitiligo Day 2022: 5 Common Myths About Leucoderma That You Should Be Aware Of

World Vitiligo Day 2022: Vitiligo, also known as ‘leucoderma’ or ‘white leprosy,’ is an autoimmune disorder…

Vitiligo: Oral, laser, surgical treatment for leukoderma or white leprosy

Vitiligo, sometimes known as ‘leucoderma’ or or white leprosy, is an autoimmune disorder in which the…