World Vitiligo Day 2022: 5 Common Myths About Leucoderma That You Should Be Aware Of

World Vitiligo Day 2022: Vitiligo, also known as ‘leucoderma’ or ‘white leprosy,’ is an autoimmune disorder…